Nastavni put Vetrnik

Suve livade su izuzetno bogate sa vrstama - na vrhuncu sezone možemo da nabrojimo više od 50 biljnih vrsta na kvadratnom metru. Posebno vredi pomenuti brojne retke i ugrožene orhideje. Tu ima i izuzetno puno leptirova, mrežokrilaca, buba i ostalih životinja. Ukratko - radi se o veoma vitalnom, nezaobilaznom, ali nažalost sve ređem sastojku tradicionalne slovenačke kulturne pokrajine koji danas prepoznajemo i vrednujemo i kao izuzetan životni prostor. Šta su njegovi osnovni sastojci, šta ga odlikuje, a šta ugrožava - i šta bi moglo da ga spasi nestanka: sve su to teme puta sa kojima može bliže da se upozna njegov posetilac. Sa vrha Vetrnika je lep pogled na Boč, mesto Pilštanj i istočne obronke Bohorja.

Dužina puta:

1,4 km, kružni

Broj sadržinskih tačaka:

10

Početak puta:

na raskrsnici ispod domaćinstva Kukovičič na Vetrniku, dolazak iz Kozjeg kroz Bistri graben pored Zajčje gorce (za lakšu orijentaciju preporučujemo korišćenje brošure)

Potrebno vreme za posetu:

1 sat

Brošura i vodič:

Nastavni put Vetrnik, možete dobiti u upravi Kozjanskog parka, Podsreda 45,

Podsreda

Kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda

Tabor

Vojnik