Ponikvanski kras

Park prirode Ponikvanski kras obuhvata šire zaštićeno područje prirode koje pokriva oko 40 km² površine. Tu su se razvile kraške pojave koje su jednake pojavama na matičnom krasu, ali su u manjem obimu i manjim dimenzijama. U toj oblasti se pojavljuju vrtačeponori ii kraške pećine.

Visoravan je ispresecana uskim dolinama kroz koje teku potoci Ponikvica, Peklenščica i Kalski potok. Za njih je karakteristično da izviru na severnom rubu i teku prema jugu. Takvo područje, kao i svi kraški objekti, imaju sve karakteristike plitkog i usamljenog krasa. Od 1998. godine oblast Ponikvanskog krasa zaštićeno je kao park prirode, unutar kojeg se nalaze određeni prirodni spomenici, kao što su potok Ponikvica sa kraškom pećinom Pekel, Bezgečeva pećina ili Kamena kuća, kao i Steska pećina ili Tajna pećina.

Izvor Ponikvice

Ispod naselja Srednja Ponikva izvire potok Ponikvica koji teče kroz kras i zatim ponire. Potok izvire u brdu, a pored je uređeno mesto za pranje koje su lokalne žene koristile za pranje. Ponikvica je snažan kraški izvor koji, prema kazivanju domaćina, nikada nije presušio. Od izvora teče Ponikvica sve do ponora u Lokama, gde ponire u podzemlje pećine Pekel.

 

Ponori u Lokama

Ispod naselja Loke na desnoj strani pored puta nalaze se tri ponora potoka Ponikvice. Prvi ponor je najveći i jedini stalno aktivan. Drugi ponor, manji i aktivan samo kad su visoke vode i dugotrajne kiše, je prelivni ponor. Treći se nalazi na ivici šume ispod smrče i, prema kazivanju domaćina, on je onaj »pravi«. Iz njega se tokom vrućih dana jako puši, a seljaci su ga koristili za hlađenje pića.

 

Bezgečeva pećina ili Kamena kuća

Ova pećina izvorno je vodena pećina koja je nastala kao splet podzemnih rovova u više etaža. Ima dva ulaza. Gornji deo pećine naziva se Kamena kuća, a u njoj su našli kosti pećinskog medveda i ostatke zemljane posude sa ornamentom. Ukupna dužina rovova iznosi 800 m.

 

Tajna pećina

Ovo je najduža istražena vodena pećina u Sloveniji. Pećina ima dva ulaza, a dugačka je oko 1300 m. U pećini se nalaze vrlo lepo oblikovani, glatki, savijeni i po dimenzijama skoro jednaki rovovi, a osim toga, na nekim mestima se mogu videti i zanimljive forme stalaktita i stalagmita.

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini
Ob rimski nekropoli 2
3311 Šempeter
KONTAKT
T:
+386 (0)3 700 20 56
F:
+386 (0)3 700 20 75
E:
I: